Digitalização de documentos, extração de dados, assinatura digital, compulsão eletrônica, redução do tamanho dos documentos sem perda de qualidade, integração com sistemas externos e gerenciamento de documentos.COMPULSÃO ELETRÔNICA

Doceo eCompulsa 3.0: assinatura digital massivamente ou pontualmente digitalizada.

Doceo eCompulsa

 • Cópia autêntica para administrações públicas
 • Digitalização maciça com assinatura digital
 • Compulsa com um único clique
 • Processo maciço
 • Documentos coloridos otimizados, ocupando pouco espaço sem perder qualidade
 • Certificado pela CATCertDOCUMENTS FORMAT LEXNET

doceo eCompulsa Lexnet: solució per a la generació de documents signats vàlids per Lexnet amb un sol clic

Doceo eCompulsa Lexnet

 • Software integrado com scanners, gerando cópias eletrônicas de documentos com apenas um clique
 • Cumpre com os regulamentos atuais (Lei 1065/2015)
 • Geração de PDF / A com camada de OCR
 • Com uma assinatura eletrônica
 • Documentos otimizados para preencher o espaço mínimo em discoFATORES DE FORNECEDORES

doceo facCert: digitaliza faturas de fornecedores recebeu dados extraídos Integra-se automaticamente com o ERP ou Workflow da empresa.

Doceo FacCert

 • Identificação automática do provedor
 • Extrair automaticamente dados de cabeçalho e linha
 • Validação de pedidos e / ou notas de entrega
 • Com o módulo Doce eCompulsa 1.0 , com o módulo eCompulsa Doce 1,0 digitalização certificada legalmente válida de acordo com as regras EHAMELHORAR DE DOCUMENTOS PDF

doceo iPDF: para processar seus documentos PDF para reduzir -e tamanho e, opcionalmente, adicione sua assinatura digital.

Doceo iPDF

 • Processo não assistido, transparente para o usuário
 • Com parâmetros configuráveis ​​para o usuário final:
 • pastas de entrada / saída
 • adicione uma chave de acesso ao pdf
 • diferentes formatos de compactação
 • adicione a assinatura e torne-a visível no documentoPROCESSO DE DOCUMENTOS TC2

doceo TC2: é a solução para extrair dados de documentos TC2 Múltiplos trabalhadores e gerar indivíduos de forma totalmente automatizada..

Doceo TC2

 • Processamento de documentos TC2 totalmente automatizado
 • Geração de um documento TC2 para um funcionário de um documento TC2 com todos os funcionários.
 • Documento renomeado gerado para facilitar a identificação e / ou envio.LEITURA DE DADOS PARA O DNI

doceo eDNI: Lê automaticamente os dados DNI digitalizados.

Doceo eDNI

 • Leitura automática de dados espanhóis da DNI
 • Disponibilidade de ter DNI digitalizado.
 • Com possibilidade de integração com sistemas externos.EDIÇÃO DA E-FACTURA

doceo eFact: emitir formato de facturas electrónicas Facturae 3.2 ou PDF assinado.

Doceo eFact

 • Certificados de assinatura digital reconhecida
 • Configurável com assinaturas diferentes, dependendo do emissor
 • Rápido, simples e com validade jurídica total de
 • Formato de emitir factura facturae 3.2DIGITALIZAÇAO EM MASSA

doceo ademptio: digitalização plataforma modular, configurável para criar soluções personalizadas , seja qual for a necessidade.

Doceo aDemptio

 • Para todos os tipos de documentos (notas de entrega, arquivos, contratos, recibos, pedidos, ...)
 • Leia o OCR e o texto completo
 • Leia os códigos da barra e da caixa de seleção
 • Identificação de documentos
 • Assinatura digital e assinatura de tempo
 • Gerenciamento de dados com entrada de dados

SOLUCIONS D'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

Única aplicació de digitalització massiva amb Compulsa electrònica certificada pel CATCert

 

doceo ecompulsa 2.0

doceo eCompulsa 2.0.  és la solució tecnològicament més completa per escanejar, comparar, verificar i compulsar massiva o puntualment els documents presentats en paper i realitzar còpia autèntica en format electrònic amb validesa legal.

 

 

SOLUCIÓ GESTORIES I ASSESSORIES

Solucions de digitalització i d'arxiu per a gestories i despatxos

 

doceo iGest

Especialment per a les gestories i despatxos professionals, en què s'utilitzen un gran volum de documents en paper, hem desenvolupat una solució que permet digitalitzar tots els seus documents dels seus clients, i automàticament llegir els continguts per classificar i cercar ràpidament el document.

Amb doceo iGest es facilita l’accés al document sense necessitat de desplaçaments i manipulacions d’arxiu físic.

 

GESTOR PROFESSIONAL DE TASQUES D'EQUIP

La solució professional de gestió de tasques d'equip departamental i corporatiu.

taskmanager

doceo taskManager permet la creació, assignació i control de les tasques, ja sigui a nivell departamental o corporatiu.

Aquesta solució gestiona i facilita la protocol·lització de les tasques, expedients, etc. mitjançant el control absolut de cada tasca, els usuaris responsables i assignats per l’execució, la gestió d’avisos, l’enviament automàtic de e-mail, opcions de calendari, control de disponibilitat de personal, tasques periòdiques, associació de tasques a un expedient, etc.

Amb doceo taskManager es pot portar el control del temps dedicat a cada una de les tasques, i trobar desviacions entre el temps previst i temps real de dedicació, per optimitzar els recursos i rendibilitat de les tasques.

Amb una interfície fàcil, hem incorporat la possibilitat d’integració amb la solució doceo iGest, aplicació de digitalització i gestió documental, amb l’objectiu de tenir un control d’inici a fi d’un expedient o tasca.

NOVETATS TECNOLÒGIQUES

Reconeixement Automàtic de Documents

Basant-se en paràmetres morfològics, detecta si es tracta d'una factura, un contracte, un document bancari, una escriptura, etc. gràcies a l'esforç del nostre departament d'I+D i la col·laboració amb centres d'investigació en Universitats. Seguidament, el sistema extreu el contingut i ho deixa en la seva base de dades per a la seva processat.


Sistema intel·ligent d'Identificació de Continguts   

Hem creat un Sistema intel·ligent d'Identificació de Continguts (SiIC), que ens permet identificar les posicions de diferents dades "sense necessitat de crear i utilitzar plantilles", gràcies a un sistema de llibreries intel·ligents.


Nou e-DISCOVERY

Escanegi les factures de proveïdor d'anys històrics, i automàticament l'aplicació "descobreix" el codi d'assentament dins la seva comptabilitat, realitzant un enllaç per visualitzar la factura quan la desitgi consultar.

Digitalización Masiva
Digitalització Massiva

La base de la nostra tecnologia, la plataforma modular doceo ademptio, genera solucions i productes avançats d'alta rendibilitat tecnològica. Permet gestionar la informació continguda en els documents físics o electrònics, interpretant i gestionant les dades de forma intel·ligent i efectiva per a la seva empresa o corporació.

 

Productos Funcionales
Productes Funcionals

A partir de les múltiples configuracions de la nostra plataforma de digitalització DOCEO ADEMPTIO, es creen productes funcionals dirigits a empreses i entitats, gestories i administració pública. La digitalització massiva de factures de proveïdor, emissió de factures a clients, l'ús de la signatura electrònica, etc. són solucions concretes a la demanda creixent en tecnologia per a l'estalvi.

 

Soluciones a medida
Solucions a mida

En el món de l'empresa hi ha la necessitat d'evolucionar. A DOCEO SOFTWARE hem apostat per crear models de solucions obertes que facilitin al client el creixement amb totes les possibilitats tècniques del moment.

sharepoint

Integració amb MS SharePoint

 

La plataforma de digitalització doceo ademptio s'integra amb Sharepoint permetent enviar les metadades de la indexació juntament amb el document.

Entre altres funcionalitats, es permet signar digitalment qualsevol document, podent processar el document generat en format PDF textual (amb OCR).

La incorporació de documents al gestor passa a ser una tasca senzilla i àgil en permetre transferir qualsevol format de document.

alfresco

Integració amb Alfresco

 

Alfresco és un sistema d'administració de continguts lliure, basat en estàndards oberts i d'escala empresarial. Doceo Software ha considerat realitzar un esforç tècnic per realitzar una integració de la plataforma de digitalització Doceo Ademptio per connectar-se amb aquest potent gestor documental.

En Doceo Software creiem que les integracions amb els gestors documentals més estesos permeten millorar el procés documental des del seu origen en paper, gestionant les metadades i les seves característiques, incorporant-los en els processos de gestió documental per a facilitat i control de la informació.