Especialistes en digitalització i optimització d’objectes digitals

Estem especialitzats en la gestió d’objectes digitals, classificant automàticament la tipologia documental, extraient informació, reduint el pes, millorant la qualitat, identificant contingut, preservant a llarg termini, signant digitalment, … documents via digitalització o importació.

Any 2008 es va implantar els primers projectes de digitalització massiva de documentació amb lectura de codis de barres (multes, albarans, butlletins de rebuda de notificacions, comandes i factures) i indexació manual (documentació d’arxiu jurídic).

Any 2009 es va instal·lar la primera versió del doceo facCert, implementant digitalització i extracció de dades de factures de proveïdor per a la seva comptabilització automàtica. Aquest mateix any s’homologa el doceo eCompulsa per a la digitalització certificada de factures de proveïdors per l’Agència Tributària.

Any 2010 s’implanta doceo eCompulsa orientada a la digitalització de documentació de registre d’entrada i de documentació d’arxiu amb signatura digital i signatura de temps.

Any 2011 s’integra en les solucions la identificació de documents a partir de la seva morfologia, permetent classificar els documents de forma automàtica.

Any 2012 s’inicia el projecte MIDPOINT sobre nous enfocs de preservació digital a llarg termini, cofinançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Any 2014 s’implanta el mòdul de tramesa de d’expedients a l’iArxiu.

Any 2015 integració del mòdul de millora automàtica d’imatge per facilitar la lectura del text.

Any 2016 integració del mòdul de reducció del pes dels documents.