Digitalització de documents, extracció de dades, signatura digital, compulsa electrònica, reducció del tamany dels documents sense perdre qualitat, integració amb sistemes externs i gestió documental.COMPULSA ELECTRÒNICA

Doceo eCompulsa 3.0: digitalització massiva o puntual amb signatura digital.

Doceo eCompulsa

 • Còpia autèntica per a Administracions públiques
 • Digitalització massiva amb signatura digital
 • Compulsa amb un sol clic
 • Procés massiu
 • Documents a color optimitzats, ocupant poc espai sense perdre qualitat
 • Certificada per CATCertDOCUMENTS FORMAT LEXNET

doceo eCompulsa Lexnet: solució per a la generació de documents signats vàlids per Lexnet amb un sol clic

Doceo eCompulsa Lexnet

 • Software integrat amb els escàners, generant còpies electròniques dels documents amb un sol clic
 • Compleix la normativa actual (Llei 1065/2015)
 • Generació d'un PDF/A amb capa OCR
 • Amb signatura electrònica
 • Documents optimitzats per ocupar el mínim espai en discFACTURES PROVEÏDOR

doceo facCert: digitalitza factures de proveïdor rebudes, n'extreu les dades automàticament i les integra amb l’ERP o Workflow de la companyia.

Doceo FacCert

 • Identificació automàtica del proveïdor
 • Extracció automàtica de dades de capçalera i línies
 • Validació de comandes i/o albarans
 • Amb el mòdul doceo eCompulsa 1.0 , digitalització certificada amb validesa legal d’acord amb la normativa EHAMILLORA DE DOCUMENTS PDF

doceo iPDF: per processar els teus documents PDF, per tal de reduir-ne el tamany i, de manera opcional, afegir-hi la teva signatura digital.

Doceo iPDF

 • Procés no assistit, transparent a l’usuari
 • Amb paràmetres configurables per l’usuari final:
 • carpetes d’entrada / sortida
 • afegir una clau d’accés al pdf
 • diferents formats de compressió
 • afegir la signatura i fer-la o no visible al documentPROCESSAT DE DOCUMENTS TC2

doceo TC2: és la solució per extreure les dades dels documents TC2 de varis treballadors i generar-ne d'individuals de manera totalment automatitzada.

Doceo TC2

 • Processat totalment automatitzat de documents TC2
 • Generació d'un document TC2 per treballador a partir d'un document TC2 amb tots els treballadors.
 • Renombrat del document generat per facilitar-ne la identificació i/o enviament.LECTURA DE DADES DELS DNI

doceo eDNI: lectura automàtica de les dades dels DNI digitalitzats.

Doceo eDNI

 • Lectura automàtica de dades de DNI espanyols.
 • Disponibilitat de disposar del DNI digitalitzat.
 • Amb possibilitat d'integració amb sistemes externs.EMISSIÓ D'E-FACTURA

doceo eFact: emet factures electròniques en format facturae 3.2 o en PDF signat.

Doceo eFact

 • Signatura digital amb certificats reconeguts
 • Configurable amb diferents signatures segons la societat emissora
 • Procés ràpid, senzill i amb total validesa legal
 • Emissió factures format facturae 3.2DIGITALITZACIÓ MASSIVA

doceo ademptio: plataforma de digitalització modular, configurable per crear solucions a mida, sigui quina sigui la necessitat.

Doceo aDemptio

 • Per a tot tipus de documents (albarans, expedients, contractes, rebuts, comandes,...)
 • Lectura OCR i text complert
 • Lectura de codis de barra i de Check-box
 • Identificació de documents
 • Firma digital i firma de temps
 • Gestió de dades amb Data Entry

SOLUCIONS D'ADMINISTRACIÓ PUBLICA

Única aplicació de digitalització massiva amb Compulsa electrònica certificada pel CATCert

 

doceo ecompulsa 2.0

doceo eCompulsa 2.0.  és la solució tecnològicament més completa per escanejar, comparar, verificar i compulsar massiva o puntualment els documents presentats en paper i realitzar còpia autèntica en format electrònic amb validesa legal.

 

 

SOLUCIÓ GESTORIES I ASSESSORIES

Solucions de digitalització i d'arxiu per a gestories i despatxos

 

doceo iGest

Especialment per a les gestories i despatxos professionals, en què s'utilitzen un gran volum de documents en paper, hem desenvolupat una solució que permet digitalitzar tots els seus documents dels seus clients, i automàticament llegir els continguts per classificar i cercar ràpidament el document.

Amb doceo iGest es facilita l’accés al document sense necessitat de desplaçaments i manipulacions d’arxiu físic.

 

GESTOR PROFESSIONAL DE TASQUES D'EQUIP

La solució professional de gestió de tasques d'equip departamental i corporatiu.

taskmanager

doceo taskManager permet la creació, assignació i control de les tasques, ja sigui a nivell departamental o corporatiu.

Aquesta solució gestiona i facilita la protocol·lització de les tasques, expedients, etc. mitjançant el control absolut de cada tasca, els usuaris responsables i assignats per l’execució, la gestió d’avisos, l’enviament automàtic de e-mail, opcions de calendari, control de disponibilitat de personal, tasques periòdiques, associació de tasques a un expedient, etc.

Amb doceo taskManager es pot portar el control del temps dedicat a cada una de les tasques, i trobar desviacions entre el temps previst i temps real de dedicació, per optimitzar els recursos i rendibilitat de les tasques.

Amb una interfície fàcil, hem incorporat la possibilitat d’integració amb la solució doceo iGest, aplicació de digitalització i gestió documental, amb l’objectiu de tenir un control d’inici a fi d’un expedient o tasca.

NOVETATS TECNOLÒGIQUES

Reconeixement Automàtic de Documents

Basant-se en paràmetres morfològics, detecta si es tracta d'una factura, un contracte, un document bancari, una escriptura, etc. gràcies a l'esforç del nostre departament d'I+D i la col·laboració amb centres d'investigació en Universitats. Seguidament, el sistema extreu el contingut i ho deixa en la seva base de dades per a la seva processat.


Sistema intel·ligent d'Identificació de Continguts   

Hem creat un Sistema intel·ligent d'Identificació de Continguts (SiIC), que ens permet identificar les posicions de diferents dades "sense necessitat de crear i utilitzar plantilles", gràcies a un sistema de llibreries intel·ligents.


Nou e-DISCOVERY

Escanegi les factures de proveïdor d'anys històrics, i automàticament l'aplicació "descobreix" el codi d'assentament dins la seva comptabilitat, realitzant un enllaç per visualitzar la factura quan la desitgi consultar.

Digitalización Masiva
Digitalització Massiva

La base de la nostra tecnologia, la plataforma modular doceo ademptio, genera solucions i productes avançats d'alta rendibilitat tecnològica. Permet gestionar la informació continguda en els documents físics o electrònics, interpretant i gestionant les dades de forma intel·ligent i efectiva per a la seva empresa o corporació.

 

Productos Funcionales
Productes Funcionals

A partir de les múltiples configuracions de la nostra plataforma de digitalització DOCEO ADEMPTIO, es creen productes funcionals dirigits a empreses i entitats, gestories i administració pública. La digitalització massiva de factures de proveïdor, emissió de factures a clients, l'ús de la signatura electrònica, etc. són solucions concretes a la demanda creixent en tecnologia per a l'estalvi.

 

Soluciones a medida
Solucions a mida

En el món de l'empresa hi ha la necessitat d'evolucionar. A DOCEO SOFTWARE hem apostat per crear models de solucions obertes que facilitin al client el creixement amb totes les possibilitats tècniques del moment.

sharepoint

Integració amb MS SharePoint

 

La plataforma de digitalització doceo ademptio s'integra amb Sharepoint permetent enviar les metadades de la indexació juntament amb el document.

Entre altres funcionalitats, es permet signar digitalment qualsevol document, podent processar el document generat en format PDF textual (amb OCR).

La incorporació de documents al gestor passa a ser una tasca senzilla i àgil en permetre transferir qualsevol format de document.

alfresco

Integració amb Alfresco

 

Alfresco és un sistema d'administració de continguts lliure, basat en estàndards oberts i d'escala empresarial. Doceo Software ha considerat realitzar un esforç tècnic per realitzar una integració de la plataforma de digitalització Doceo Ademptio per connectar-se amb aquest potent gestor documental.

En Doceo Software creiem que les integracions amb els gestors documentals més estesos permeten millorar el procés documental des del seu origen en paper, gestionant les metadades i les seves característiques, incorporant-los en els processos de gestió documental per a facilitat i control de la informació.